गुरू शब्द के रूप (Guru Ke Shabd Roop In Sanskrit) – भेद, चिह्न उदाहरण (संस्कृत व्याकरण)

गुरू शब्द के रूप 

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमागुरुःगुरूगुरवः
द्वितीयागुरुम्गुरूगुरून्
तृतीयागुरुणागुरुभ्याम्गुरुभिः
चतुर्थीगुरवेगुरुभ्याम्गुरुभ्यः
पंचमीगुरोःगुरुभ्याम्गुरुभ्यः
षष्ठीगुरोःगुर्वोःगुरुणाम्
सप्तमीगुरौगुर्वोःगुरुषु
सम्बोधनहे गुरो ! हे गुरू ! हे गुरवः !
See also  Article 20 in hindi | Article 20 Of Indian Constitution In Hindi